M. PHARMA-I SEM

 

Time

Day

Branch

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-1.30

1.30-2.30

2.30-3.30

Monday

Ceutics

PD (RK)

P.Practice

APB (VN)

LUNCH

MPR (AS*)

P.Practice

Q.A.

SSM (LR)

P.Practice

TQM KS)

Tuesday

Ceutics

PD (RK)

P.Practice

APB (VN)

MPR (AS*)

P.Practice

Q.A.

SSM (LR)

SSM (SM)

P.Practice

Wednesday

Ceutics

P.Practice

PD (RK)

APB (VN)

P.Practice

Q.A.

SSM (SM)

P.Practice

TQM (KS)

P.Practice

Thursday

Ceutics

MPR (SS)

Q.A.

Friday

Ceutics

MPR (AS*)

PD (RK)

P.Practice

LUNCH

APB (VN)

MPR (AS*)

P.Practice

Q.A.

SSM (SM)

TQM (KS)

P.Practice

Saturday

Ceutics

PD (AJ)

Q.A.

P.Practice

SSM (SM)

TQM (KS)

LUNCH

P.Practice

P.Practice

LR-Lala Ram Jat                    AS*-Anita Sharma                  KS-Kavita Singhal                  SS-Sushil Suthar                     SM-Sulekha Mandal

AR-Amardeep Rathi              AS-Amit Sharma                    AJ-Amit Jain                          VN-Vineet Nagar                   RK-Ram Kumar


 

M. PHARMA-II SEM

 

          Time

Day

Branch

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-1.30

1.30-2.30

2.30-3.30

Monday

Ceutics

NDDS (AS)

 

APSB (SS)

P.Practice

Q.A.

APA (SA)

P.Practice

TQM (LR)

Tuesday

Ceutics

NDDS (AS)

APSB (MC)

NDDS (AS)

P.Practice

Q.A.

P.Practice

P.Practice

TQM (LR)

 

Wednesday

Ceutics

APSB (SS)

APSB (SS)

Q.A.

Thursday

Ceutics

P.Practice

NDDS (AS)

P.Practice

Q.A.

APA (SA)

TQM (LR)

P.Practice

Friday

Ceutics

APSB (SA)

Bio. Ph. (Ash)

NDDS (AS)

APSB (BP)

P.Practice

Q.A.

P.Practice

P.Practice

Saturday

Ceutics

NDDS (AS)

Bio.Ph. (AS)

P.Practice

Q.A.

APA (SA)

APA (SA)

AS-Amit Sharma                   SA-Sushil Kumar Agarwal                          SS-Sushil Suthar                               LR-Lala Ram Jaat

Ash-Anita Sharma                AR-Amardeep Rathi