D.Pharma-Ist Year

Time/Day

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-12.30

12.30-3.30

Monday

HAP

(VJ)

P.Ceutics-I

(BM)

Bio.Chem

(KS)

LUNCH

P.Ceutics-I (BM) A-Batch (12.00-04.00)

Bio.Chem (JS) B-Batch

HAP (VJ) C-Batch

Tuesday

P.Cognosy

(VJ)

P.Chem-I

(DV)

HAP

(VJ)

P.Chem-I (DV) A-Batch

P.Ceutics-I (BM) B-Batch (12.00-04.00)

Bio.Chem (JS) C-Batch

Wednesday

P.Cognosy

(VJ)

HECP

(SH)

Extra Activity

P.Cognosy (SH) A-Batch

P.Chem-I (DV) B-Batch

P.Ceutics-I (BM) C-Batch (12.00-04.00)

Thursday

HAP

(VJ)

P.Ceutics-I

(BM)

HECP

(DY)

HAP (VJ) A-Batch

P.Cognosy (SH) B-Batch

P.Chem-I (DY) C-Batch

Friday

P.Ceutics-I

(BM)

P.Chem-I

(DV)

HECP

(DY)

Bio.Chem (JS) A-Batch

HAP (VJ) B-Batch

P.Cognosy (DY) C-Batch

Saturday

P.Cognosy

(VJ)

Bio.Chem

(KS)

P.Chem-I

(DV)

Extra Activity

VJ-Vinod Jangid                                           BM-Banwari Mittal                                      DV-Dinesh Verma                                        JS-Jagdish Satiwal

DY-Deepak Yadav                                        SH-Shankar Kumawat                                 KS-Kamlesh Saini


 

D.Pharma-IInd Year

Time/Day

09.00-12.00

12.00-12.30

12.30-1.30

1.30-2.30

2.30-3.30

Monday

P.Ceutics-II (DY) A-Batch

LUNCH

HCP

(DY)

P.Chem-II

(KS)

P.Ceutics-II

(KS)

HCP (SH) B-Batch

P.Ceutics-II (DV) C-Batch

Tuesday

P.Chem-II (JS) A-Batch

HCP

(DY)

P.Cology

(VJ)

P.Chem-II

(KS)

P.Ceutics-II (DY) B-Batch

HCP (SH) C-Batch

Wednesday

P.Cology (KS) A-Batch

P.Chem-II

(KS)

Extra Activity

P.Cology

(VJ)

P.Chem-II (JS) B-Batch

P.Ceutics-II (DY) C-Batch

Thursday

P.Ceutics-II (DV) A-Batch

P.Chem-II

(KS)

Ceu-II

(KS)

DSBM

(BM)

P.Cology (KS) B-Batch

P.Chem-II (JS) C-Batch

Friday

HCP (SH) A-Batch

P.Juris

(BM)

Ceu-II

(KS)

DSBM

(BM)

P.Ceutics-II (DV) B-Batch

P.Cology (KS) C-Batch

Saturday

Extra Activity

P.Juris

(BM)

P.Cology

(VJ)

DSBM

(BM)

VJ-Vinod Jangid                                           BM-Banwari Mittal                                      DV-Dinesh Verma                                        JS-Jagdish Satiwal

DY-Deepak Yadav                                        SH-Shankar Kumawat                                 KS-Kamlesh Saini